Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget i barnehagen (SU) er et organ sammensatt av foreldre/foresatte, ansatte, representant fra eierstyret og daglig leder i barnehagen.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.

Utvalget er med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene.

Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Foreldrerådet og de ansatte velger to representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg, det samme gjør barnehagens eier. Hver gruppering velger en vararepresentant. Daglig leder deltar også på alle møter.

Representantene velges for et år om gangen, men det bør tilstrebes gjenvalg slik at det blir kontinuitet i utvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Hvordan jobber SU?

Arbeidet i samarbeidsutvalget foregår ved at vi har 2-4 møter i året, eller ved behov. I tillegg blir det noe organisering i forbindelse med dugnad.

Gjennom arbeid i SU får man mulighet til å påvirke barnas hverdag og samspillet mellom barnehagen – foreldre/foresatte og i tillegg få et innblikk i driften av barnehagen.

 

Kontakt:

Arild Strømmen, leder
Foreldrerepresentant
Tlf: 450 30 240
Haakon Wilhelm Dahr
Foreldrerepresentant
Tlf: 402 44 585