Om barnehagen

Barnehagens visjon: "En glad barnehage med barna i fokus."

Skøyen Terrasse Barnehage er en privat foreldredrevet barnehage, organisert som en stiftelse siden 1992. Alle foreldrene har andeler i Stiftelsen Skøyen Terrasse Barnehage og styret er juridisk og økonomisk ansvarlig. Vi er også en øvingsbarnehage for førskolelærerstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Som alle barnehager i Norge, er vi pålagt å arbeide ut fra Rammeplanen for barnehager og
Barnehageloven.

Barnehagens visjon:                                                                                                                         "En glad barnehage med barna i fokus."                                                                                          For å nå visjonen, legges det vekt på lek, trygghet og trivsel for alle.

Barnehagens formålsparagraf:                                                                                           ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon (…)”. (fra Lov om barnehager).