Steg for steg

Steg for steg er et pedagogisk opplegg som har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter og empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Den grunnleggende drivkraften i arbeidet er å bygge videre på det positive barnet gjør i stedet for å fokusere på det negative (positiv forsterkning).

Et viktig fokus i barnehagen er å gi barna mulighet til å trene på ferdigheter som gjør dem rustet til å takle utfordinger senere i livet. Dette er ferdigheter som fordrer sosial kompetanse. At barna utvikler sin evne til å kommunisere, og å omgås andre på en positiv måte, står sentralt i Steg for Steg. Det er ikke bare barnegruppens behov som blir ivaretatt, også barnets individuelle utvikling er avhengig av hvordan barnet
fungerer sosialt.

Noe av det viktigste vi kan formidle til barn er hvordan vi alle er avhengig av hverandre i vår streben mot det gode liv. Kunnskapen om at enhver kan være med å forme sitt eget liv ved å påvirke sin egen hverdag, er gull verdt. Samtidig må vi gi barna mulighet til å få en forståelse av at de valgene vi gjør, ikke bare påvirker vår egen hverdag, men også påvirker andres.