Fagområdene

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagens innhold er delt inn i syv fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknologi
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Fagområdene er i stor grad de samme som barna senere møter som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barna positive forhold til fagene og motivasjon for å lære mer.