Fagområdene

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø jf. kap. 3.

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknologi
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Fagområdene er i stor grad de samme som barna senere møter som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barna positive forhold til fagene og motivasjon for å lære mer.

Rammeplanen