Forebyggende arbeid mot mobbeadferd

Barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert jfr. §41 og §42 i barnehageloven.

Arbeid med ukemålene skal være med på å forebygge krenkelser som utestenging og mobbing. Ukemålene står sentralt i arbeidet på storebarnsavdelingene.

Gjennom arbeid med ukemålene gir vi barna verktøy de kan ta i bruk i hverdagen, slik at vi kan redusere antallet negative handlinger. Ved at barna tar i bruk ukemålene, utfører de positive handlinger, viser god sosial kompetanse og unngår unødvendige konflikter.

 

Ukemålene er:

1.       Alle som vil får være med i leken

2.       Jeg sier pene ting til barn og voksne

3.       Jeg lar alle få bestemme like mye i leken.

4.       Jeg sier hvordan de andre skal være mot meg.

5.       Når de sier nei, holder jeg opp.

6.       Jeg venter på min tur.

7.       Jeg gjør det jeg vet er riktig.

8.       Jeg sier det som er sant.

9.       Alle er forskjellige, og bra er det.

10.   Du er god på noe, og jeg er bra på noe annet.

11.   Det skal jeg klare.

 

Hver uke jobber vi med et nytt mål og når vi har vært igjennom alle målene, starter vi på nytt.

Vi starter uken med samlingsstund med hele avdelingen. Vi ser på bilde av ukemålet og dramatiserer en hendelse som handler om ukens mål. Barna kommer med innspill og kan være med på å dramatisere. Sammen setter vi ord på det som utspiller seg på bilde og i dramatiseringen.

Gjennom hele uken har vi fokus på ukens mål både i lek og i aktiviteter. Vi ser at barna bruker det vi har snakket om, når de kommer opp i situasjoner som omhandler ukemålet. Vi voksne hjelper også barna ved å minne på det vi snakket om i samling og veilede i ulike situasjoner.

Foresatte får informasjon om hvilket ukemål vi jobber med, slik at man får mulighet til å ha samtaler om det hjemme og skape en helhet i arbeidet.

    

 

Hva er aktivitetsplikten?

Aktivitetsplikten er en plikt alle barnehager har. Aktivitetsplikten krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagen får plikt til å undersøke saken når foreldre sier ifra, selv om de som jobber i barnehagen er av en annen oppfatning. Det skal lages en skriftlig plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og gruppen.

Det innføres også en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenker barn.

Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldingene på en ansvarlig måte.

Mobbing i barnehagen