Stiftelsen

Skøyen Terrasse Barnehage eies og drives av Barnehagen Skøyen Terrasse Stiftelse.

Styret har ansvaret for den overordnende ledelsen av barnegagens drift og virksomhet. Styret og styrer/daglig leder skal påse at barnehagen blir drevet på en forsvarelig måte, og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Stiftelsens styre består av 6 medlemmer. Fire representanter velges blant innskuddshaverne på det ordinære årsmøte og to representanter velges blant de ansatte. Styret velger selv sin leder. Styret velges for 2 år om gangen, dog slik at 2 representanter for innskuddshaverne og 1 representant for de ansatte er oppe til valg hvert år.

Det blir normalt avholdt 4-8 styremøter årlig. Styret har det overordnende ansvaret og skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Styret har ansvaret for stiftelsens økonomi og budsjett.