Foreldresamtaler

Barnehageloven slår fast i formålet at barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling - i samarbeid og forståelse med hjemmet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt, hvor både foreldre og personalet kan gi hverandre informasjon. Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling skal drøftes.

  • Når barnet starter i barnehagen, har pedagogisk leder på avdelingen en oppstartssamtale med foreldrene.
  • I februar/mars gjennomfører alle avdelingene foreldresamtaler.